เอกสารขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เอกสาร Download
ขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน(จธ1.1) Download
แบบเสนอโครงการ(จธ2.1) Download
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย(จธ3.1) Download
หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย(จธ4) Download
ขอส่งรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี Download
แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี Download
ผลการตรวจสอบโครงการวิจัยเข้าข่ายวิจัยในคน Download