กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

 

 หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
 
 บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 
 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 
 แบบฟอร์ม กสจ.    
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.  
 แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.  
 แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  
 แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก  
 การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  
 ตัวอย่างการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีพิเศษเฉพาะราย)
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  
 ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
 
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ    
 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
 กลุ่มงานสนับสนุน
 กลุ่มงานช่าง
 ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ    
 แผนปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก (1)  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (2)  
 ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (3)  
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4)  
 ใบสมัครสำหรับลูกจ้างประจำขอคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4.1)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (5)  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (6)  
 บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (6.1)  
 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (7)  
แบบประเมินปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
 
 ระเบียบและคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  
 ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ)  
ตัวอย่างแบบทดสอบพิมพ์ดีด  
 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 
 แบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ