กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

1.งานวางแผนกำลังคน

-กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ความสอดคล้องและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุพันธกิจ เป้า  หมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-วางแผนและบริหารกำลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจ และความจำเป็นขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

-การวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) ระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

2.งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กำหนดนโยบายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดให้ได้มา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการและจังหวัด (Talent Management)

จัดทำแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน

- ดำเนินกิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ดังนี้

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ

- การบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ ย้าย โอน เลื่อนระดับ ลาออก และบรรจุกลับ

- การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

- การโยกย้าย

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

- งานลาศึกษาต่อของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

- การขอบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

3.งานประเมินผลสัมฤทธิ์งาน ประเมินค่างาน

จัดระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า

จัดระบบ กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานขององค์กร

กำหนดแนวทางการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย

โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน

มีช่องทางให้ข้าราชการทุกระดับซักถามและรับฟังคำชี้แจงในขั้นตอน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล

กำหนดแนวทางความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

จัดระบบการทำงานเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา

การประเมินความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบงานอัตโนมัติรองรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.งานฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล

จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน

จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

5.งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

จัดสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจ

จัดระบบงานและบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย คำนึงถึงความสะดวกทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ สร้างบรรยากาศและมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายแก่บุคลากร

การสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการต่อบรรยากาศการทำงาน

การนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว

การจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของหน่วยงาน

6.งานทะเบียนประวัติและบัตร

จัดทำระบบทะเบียนและประวัติ ฐานข้อมูลของบุคลากรในองค์กร

จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

7.งานประเมินคุณสมบัติบุคคลและผลงานขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่ง สื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันทั้งหน่วยงาน

กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ การถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ไปสู่ผู้บริหารระดับรองลงไป

จัดทำแนวทางการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักคุณธรรม หลักความสามารถ หลักผลงาน

8.งานวิจัย

- การจัดทำแผนงานและแนวทางด้านการวิจัยด้านสุขภาพในระดับจังหวัด

- การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิจัยและวิชาการในระดับจังหวัด

- การควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลทางด้านวิจัยและวิชาการ

- การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานวิจัยและวิชาการ

- ดำเนินงานศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่

- ร่วมดำเนินงานศึกษาวิจัยในพื้นที่กับหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ

9.งานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคคล CHRO

การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารขององค์กร กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง

กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร

การสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

สร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

จัดระบบการจัดการความรู้ ระบบเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

10.งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลทรัพยากรบุคคล

- มีระบบการบริหารผลงาน และมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิผล ซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทน ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและพร้อมให้มีการตรวจสอบ

- การจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

11.งานพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร

จัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานก่อให้เกิดผลดังนี้

- การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจขององค์กร (Retention)

- ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร