กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108
 
 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล l Human Resource Management Division

1.งานบริหารกำลังคน (HRM)

1.1 จัดทำข้อมูลการบริหารตำแหน่งว่างและการบรรจุบุคลากร ความต้องการนักเรียนทุนทุกหน่วยงาน

1.2 วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และติดตามการดำเนินงานบริหารตำแหน่งว่างของหน่วยงาน

1.3 นำเสนอสถานการณ์และปัญหาการบริหารตำแหน่งว่างในที่ประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคน

2.งานพัฒนาบุคลากร (HRD)

2.1 วิเคราะห์ วางแผนและติดตามการดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการลาศึกษาต่อทุกประเภท

2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาของการจัดสรรทุนแพทย์ประจำบ้าน ทันตแพทย์ประจำบ้าน การใช้งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

2.3 ดำเนินการคัดเลือก คัดสรร บุคลากร/หน่วยงานดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

3.งานวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ (HRP)

3.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและจัดทำข้อมูลแผนกำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

4.งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข (HROPS)

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาควบคุม/กำกับ/ติดตามการดำเนินงานและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร สาธารณสุข (HROPS) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุกระดับ