กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

 

 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 1)  
 ระเบียบวาระการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)  
 ตัวอย่างประกาศรับสมัคร (เอกสารหมายเลข 3) แก้ไข 25 เมษายน 57  
 ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารหมายเลข 4)  
 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (เอกสารหมายเลข 5)  
 ฟอร์มแบบรับรองคุณวุฒิ (เอกสารหมายเลข 6)  
 เอกสารสำหรับการเตรียมการก่อนประเมินความรู้ความสามารถ (เอกสารหมายเลข 7)  
 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (เอกสารหมายเลข 8)  
 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (เอกสารหมายเลข 9)  
 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (เอกสารหมายเลข 10)  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)     
 วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข ณ วันที่ 26 สิงหาคม 56)  
 สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
 ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง  
 ตัวอย่างคำสั่งย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
 คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน (คสพ.1)  
 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (คสพ.2)  
 คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คสพ.4)  
 คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (คสพ.5)  
 คำสั่งแก้ไขคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปฏิบัติงาน (คสพ.6)  
 คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง (คสพ.8)