กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

 

แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ (ม.ค.56)  
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ตัวอย่างคำสั่งปรับเงินเดือน
กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขึ้นต่ำของระดับ
 (ว 17/51) ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ.55
 
ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
 
ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานรัฐมนตรี
 
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เม.ย. 54  และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

ตัวอย่าง คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณีนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปปรับเป็นเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน ว 8 / 28 เมษายน 2554 

   
   
   
แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ( ตาม ว.246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 ) คลิก     
          เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล  (แก้ไข 18/02/2563)  
          แบบฟอร์มการประเมินผลงาน ตาม ว 246 ปี 2563  (แก้ไข 17/02/2563) *** ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน ***  
          แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดและการพัฒนางาน ว 246  (แก้ไข 17/02/2563)  
          แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  (แก้ไข 28/05/2563)  
แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน คลิก     
      นายแพทย์  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      ทันตแพทย์  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      เภสัชกร (แก้ไข 2 เมษายน 2558)  
      พยาบาลวิชาชีพ  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
      นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์  (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)  
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการระดับต้น) 5 พ.ค. 60  
แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538  
ตัวอย่างประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 
ตัวอย่างประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกฯ
ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.    
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 
แบบฟอร์มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
 
แบบฟอร์มคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กำลังปรับปรุง)
 
ตัวอย่างคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 51)
 
ตัวอย่างคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 51
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
(ปรับปรุงตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว14 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
 
แบบฟอร์มการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินฯ
ดาวน์โหลด
 สมุดบันทึกผู้ปฏิบัติฯ
 สมุดบันทึกผู้ประเมินฯ  
   
ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ระดับ 9
 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบประเมินทันตแพทย์ ด้านทันตกรรม (แบบใหม่ตาม ว10/50) (ปรับปรุง 28 มิ.ย.59) 
 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่  
ใบขอย้าย
ใบขอโอน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
แบบใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลรับราชการ  

แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน  
แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ)