กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารกำลังคน

งานที่รับผิดชอบด้านกำลังคน อัตรากำลัง บริหารตำแหน่งว่าง

การจ้างทางเลือก

สรรหา บริหารอัตรากำลังประเภทการจ้างทางเลือก

พัฒนาบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร ลาศึกษาต่อ งานวิจัยและจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ประชาสัมพันธ์

ผลงานเลื่อนระดับ

ข่าวกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง