กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร 49000
ติดต่อ : 042 611430 ต่อ 108
แบบฟอร์มเลื่อนเจ้าพนักงาน
ฟอร์มนับเกื้อกูล  
ฟอร์มประเมินศักยภาพ  
เล่ม full paper
 
เล่มข้อเสนอแนวคิด
 
เล่มคัดเลือก ตาม ว 123
 
เล่มประเมินผลงาน  
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงาน